Engerolagçylar federasiýasy: 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda ýolagçy awtoulaglarynyň satuwy 2,092 million, täze energiýa ýolagçy ulaglarynyň satuwy bolsa 347,000 birlik boldy.

14-nji fewralda engerolagçy ulaglary bazary baradaky bilelikdäki konferensiýa görä, ýanwar aýynda dar manyda ýolagçy ulaglarynyň bölek satuwy 2,092 million birlik boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,4% azaldy we bir aý azaldy. 0.6%.Umumy tendensiýa gowy boldy.

Şolaryň arasynda täze energiýa ýolagçy ulaglarynyň bölek satuwy 347,000 birlik bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 132% ýokarlandy we aýda 27% azaldy.Januaryanwar aýynda Hytaýda täze energiýa ulaglarynyň bölekleýin aralaşmagy 16,6% bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10 göterim ýokarlandy.

Awtoulag kompaniýalarynyň nukdaýnazaryndan Hytaý ýolagçy awtoulag birleşigi, BYD, Tesla China, SAIC-GM-Wuling, Chery Automobile, Geely Automobile, GAC Aian we SAIC ýaly 10 000-den gowrak ulagyň lomaý satuwy bilen 11 kompaniýanyň bardygyny aýtdy. Engerolagçy awtoulaglary, “Great Wall Motors”, “Xiaopeng Motors”, “Ideal Motors” we “Nezha Motors” geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5-e deň boldy.

Januaryanwar aýynda täze energiýa ulaglarynyň satuwynyň ýarysyna golaýy BYD we Tesla-dan geldi.BYD arassa elektrik we plug-gibrid hereketlendirijiler bilen täze energiýada öňdebaryjy ornuny berkitip, 93,100 awtoulag satdy;Tesla Hytaýda 59,800 awtoulag satdy we 40,500 awtoulag eksport etdi;SAIC, GAC we beýleki adaty awtoulag kompaniýalary täze energiýa pudagynda. Şeýle hem ajaýyp çykyşlar bar.

Recentlyakynda subsidiýalaryň arzanlamagy we çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli birnäçe täze energiýa ulag kompaniýasy belli bir çykdajylara sezewar boldy.Hytaý ýolagçy awtoulag birleşigi awtoulag kompaniýalarynyň basyşy azaltmak ukybynyň bardygyny we täze energiýa ulaglarynyň bazar bahasynyň düýpgöter ýokarlanmagyna garaşylmaýandygyny aýtdy.Uzak möhletde Hytaýyň engerolagçy awtoulag birleşigi täze energiýa ulaglary bazarynyň 2022-nji ýylda çalt ösüşi saklajakdygyny çaklaýar.

Täze energiýa ulaglarynyň bahasynyň soňky döwürde ýokarlanmagy barada aýdylanda, Hytaý engerolagçy Ulag Assosiasiýasy, bir tarapdan, 2022-nji ýylda subsidiýa tehniki görkezijileriniň üýtgemezligi we batareýalaryň we ulaglaryň integrasiýa tehnologiýasy gowulaşýar, täze energiýa ulaglary önümleri batareýanyň energiýa dykyzlygyny ýokarlandyrar we 100 kilometr energiýa sarp etmegini azaldar diýlip garaşylýar.Sarp etmek ýaly tehniki görkezijiler has gowy subsidiýa goldawyny alyp biler.Beýleki tarapdan, täze energiýa ulag kompaniýalary göwrümli artykmaçlyklar arkaly önümçilik çykdajylaryny azaldyp, ösüşi gazanmak üçin batareýanyň işleýşini gowulandyrmak we üpjün edijileri diwersifikasiýa etmek ýaly çäreler arkaly çykdajy basyşyny ýokarlandyryp biler.

habarlar3


Iş wagty: -20anwar-12-2023