Täze energiýa ulaglary pudagyny nädip goldamaly?

Täze energiýa ulaglary pudagyny goldamak üçin Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi bu çäreleri aýdyňlaşdyrýar:

Sinhua habar gullugynyň Elektrik, senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň ministriniň orunbasary Sin Guobin düýn Döwlet geňeşiniň maglumat gullugy tarapyndan geçirilen metbugat ýygnagynda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň goldawy öwrenmek we takyklamak üçin tagallalaryny güýçlendirýändigini aýtdy. täze energiýa ulaglary üçin salgyt ýeňilliklerini dowam etdirmek, innowasiýa üstünliklerini we bazaryň giňelmegini goldamak we täze energiýa ulaglary pudagynyň çalt ösmegine goldaw bermek ýaly syýasatlar.ösýär.
Sin Guobin, Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň elektrikleşdirme we akylly ulgam tehnologiýalarynyň toplumlaýyn ösdürilmegine, elektrik batareýasynyň howpsuzlygyny we pes temperatura uýgunlaşmagyny has-da gowulandyrjakdygyny we täze energiýa ulaglarynyň önümiň hilini we hereketlendiriş tejribesini ýokarlandyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. .Bazary giňeltmek nukdaýnazaryndan, jemgyýetçilik pudagynda ulaglary doly elektrikleşdirmek, şäher logistika paýlanyşy, kärende tölegi we arassaçylyk ýaly ulaglaryň elektrikleşdiriş derejesini ýokarlandyrmaga we täze energiýa zarýad bermegiň amatlylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen şäher synag meýilnamasyny başlar. ulaglar.

"Elektrik batareýalarynyň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, içerki litiý çeşmeleriniň ösüşini ortaça çaltlaşdyrmak we saklamak we bahalaryň ýokarlanmagy ýaly adalatsyz bäsdeşlik bilen göreşmek."Sin Guobin, şol bir wagtyň özünde, batareýany gaýtadan işlemek ulgamyny gowulandyryp, serişdeleri ulanmagyň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrjakdygyny aýtdy.

Jemgyýetiň aladalandyrýan awtoulag çipleri meselesine jogap hökmünde Sin Guobin, Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň awtoulag çipleri üçin onlaýn üpjünçilik we talap ediş platformasyny gurjakdygyny, senagat zynjyrynda ýokary we aşaky hyzmatdaşlygyň mehanizmlerini gowulandyrjakdygyny aýtdy. , üpjünçilik zynjyrynyň ýerleşişini optimizirlemek üçin ulag we bölek kompaniýalaryna ýol görkeziň.

habarlar1


Iş wagty: -20anwar-12-2023