Awtoulag önümçiligi we satuwy ýanwar aýynda “gowy başlangyç” gazandy we täze energiýa goşa tizlikli ösüşi saklady.

Januaryanwar aýynda awtoulag önümçiligi we satuwy 2,422 million we 2,531 million bolup, aýda 16,7% we 9.2% peseldi we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,4% we 0.9% ýokarlandy.Hytaý awtoulag birleşiginiň baş sekretarynyň orunbasary Çen Şihua awtoulag pudagynyň “gowy başlangyç” gazanandygyny aýtdy.

Olaryň arasynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilmegi we satuwy degişlilikde 452,000 we 431,000 boldy, bu bolsa degişlilikde 1,3 esse we 1,4 esse ýokarlandy.Chenurnalistler bilen söhbetdeşlikde Çen Şihua täze energiýa ulaglarynyň yzygiderli iki tizlikli ösmeginiň köp sebäbiniň bardygyny aýtdy.Birinjiden, täze energiýa ulaglary öňki syýasatlar bilen dolandyrylýar we häzirki bazar basgançagyna çykdy;ikinjiden, täze elektrik önümleri göwrümi artyp başlady;Üçünjiden, adaty awtoulag kompaniýalary has köp üns berýärler;dördünjiden, täze energiýa eksporty 56,000 birlige ýetdi we ýokary derejäni saklady, bu hem geljekde içerki awtoulaglar üçin möhüm ösüş nokadydyr;bäşinjisi, geçen ýylyň degişli döwri bazasy ýokary däldi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has ýokary bazanyň fonunda, 2022-nji ýylyň başynda awtoulag bazarynyň durnukly ösüş tendensiýasyny öňe sürmek üçin tutuş pudak bilelikde işledi. Anna güni (18-nji fewral) Hytaý awtoulag birleşigi tarapyndan ýaýradylan maglumatlar Januaryanwar aýynda awtoulag önümçiliginiň we satuwynyň 2,422 million we 2,531 million bolup, aýda 16,7% we 9.2%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,4% we 0.9% ýokarlandygyny görkezdi.Hytaý awtoulag birleşiginiň baş sekretarynyň orunbasary Çen Şihua awtoulag pudagynyň “gowy başlangyç” gazanandygyny aýtdy.

Hytaý awtoulag birleşigi ýanwar aýynda awtoulag önümçiliginiň we satuwyň umumy ýagdaýynyň durnuklydygyna ynanýar.Çip üpjünçiliginiň yzygiderli gowulaşmagy we käbir ýerlerde awtoulag sarp edilmegini höweslendirmek üçin syýasatlaryň girizilmegi bilen ýolagçy awtoulaglarynyň öndürijiligi umumy derejeden has gowy boldy we önümçilik we satuw ýylsaýyn ösmegini dowam etdirdi.Söwda ulaglaryny öndürmek we satmak tendensiýasy pese gaçmak tendensiýasyny aýda-ýyl dowam etdirdi we ýyl-ýyldan pese gaçmak has möhümdi.

Januaryanwar aýynda ýolagçy ulaglarynyň öndürilişi we satuwy degişlilikde 2,077 million we 2,186 milliona ýetdi, bu bolsa aýda 17,8% we 9,7% peseldi we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8,7% we 6,7% ýokarlandy.Hytaý awtoulag birleşigi ýolagçy awtoulaglarynyň awtoulag bazarynyň durnukly ösmegi üçin güýçli goldaw berýändigini aýtdy.

Passengerolagçy awtoulaglarynyň dört esasy görnüşiniň arasynda ýanwar aýynda önümçilik we satuw bir aýyň dowamynda peselendigini görkezdi, olaryň arasynda MPV we krossower ýolagçy awtoulaglary ep-esli pese gaçdy;Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, MPV-leriň önümçiligi we satuwy birneme azaldy we beýleki üç görnüşi tapawutlandy.ösüş derejesi, şolardan geçýän ýolagçy awtoulaglary has çalt ösýär.

Mundan başga-da, awtoulag bazaryna ýolbaşçylyk edýän kaşaň awtoulag bazary çalt ösüşi dowam etdirýär.Januaryanwar aýynda içerde öndürilen ýokary derejeli marka ýolagçy awtoulaglarynyň satuw mukdary 381 000 birlige ýetdi, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11,1 göterim ýokarlandy we ýolagçy awtoulaglarynyň umumy ösüş depgininden 4,4 göterim ýokary.

Dürli ýurtlar boýunça Hytaýyň markasyndaky ýolagçy awtoulaglary ýanwar aýynda jemi 1,004 million awtoulag satdy, bu bolsa geçen aýda 11,7% azaldy we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15,9% ýokarlandy we ýolagçy awtoulaglarynyň umumy satuwynyň 45,9% -ini emele getirdi. paýy geçen aýdan 1,0 göterim azaldy., geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,7 göterim ýokarlandy.

Esasy daşary ýurt markalarynyň arasynda, geçen aý bilen deňeşdirilende, nemes markalarynyň satuwy birneme ýokarlandy, ýapon we fransuz markalarynyň pese gaçmagy birneme pesdi, Amerikan we Koreýa markalarynyň ikisi hem çalt pese gaçdy;Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, fransuz markalarynyň satuwy ýokarlandy Tizligi henizem çalt, nemes we amerikan markalary birneme ýokarlandy, ýapon we koreý markalary ikisi hem azaldy.Şolaryň arasynda Koreýa markasy hasam pese gaçdy.

Januaryanwar aýynda awtoulag satuwynda ilkinji on kärhana kärhanasynyň umumy satuw mukdary 2,183 million birlik bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,0% azaldy we awtoulag satuwynyň umumy mukdarynyň 86,3% -ini, şol döwürden 1,7 göterim pesdi. geçen ýyl.Şeýle-de bolsa, awtoulag önümçiliginiň täze güýçleri kem-kemden güýç ulanyp başlady.Januaryanwar aýynda jemi 121,000 awtoulag satyldy we bazaryň konsentrasiýasy 4,8% -e ýetdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3 göterim ýokarydy.

Awtoulaglaryň eksportynyň gowy ösmegini dowam etdirýändigini we aýlyk eksportyň mukdary taryhda ikinji orunda durandygyny bellemelidiris.Januaryanwar aýynda awtoulag kompaniýalary 231,000 awtoulag eksport etdi, aýda bir aýda 3,8%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 87,7% ýokarlandy.Şolaryň arasynda ýolagçy ulaglarynyň eksporty 185,000 birlik bolup, aýda 1,1% azaldy we ýyl bilen deňeşdirilende 94,5% ýokarlandy;täjirçilik ulaglarynyň eksporty 46,000 birlik bolup, aýda 29.5%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 64,8% ýokarlandy.Mundan başga-da, täze energiýa ulaglarynyň eksportynyň ösüşine goşant 43,7 göterime ýetdi.

Munuň tersine, täze energiýa ulaglary bazarynyň öndürijiligi hasam özüne çekiji.Maglumatlar ýanwar aýynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilişiniň we satuwynyň degişlilikde 452,000 we 431,000 bolandygyny görkezýär.Aý-aý azalsa-da, bazaryň paýy 17% bilen, degişlilikde 1,3 esse we 1,4 esse ýokarlandy, şolardan täze energiýa ýolagçy ulaglarynyň bazardaky paýy 17% -e ýetdi.19.2%, bu bolsa geçen ýylkydan has ýokary.

Hytaý awtoulag birleşigi, şu aýda täze energiýa ulaglarynyň satuwynyň taryhy rekordy täzelemändigine garamazdan, geçen ýyl çalt ösüş tendensiýasyny dowam etdirendigini we önümçiligiň we satuwyň geriminiň geçen döwrüňkä garanyňda has ýokarydygyny aýtdy. ýyl.

Modeller boýunça arassa elektrik ulaglaryny öndürmek we satmak 367,000 birlik we 346,000 birlik bolup, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,2 esse köpeldi;plug-in gibrid ulaglary öndürmek we satmak ikisi hem 85 000 birlik bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,0 esse köpeldi;ýangyç öýjükli ulaglary öndürmek we satmak degişlilikde 142 we 192-de tamamlandy, bu bolsa degişlilikde 3,9 esse we 2,0 esse ýokarlandy.

Çen Şihua, Hytaý Ykdysady Netiň habarçysy bilen geçirilen söhbetdeşlikde täze energiýa ulaglarynyň yzygiderli iki tizlikli ösmeginiň köp sebäbiniň bardygyny aýtdy.Olaryň biri, täze energiýa ulaglarynyň öňki syýasatlara esaslanmagy we häzirki bazar basgançagyna girmegi;Üçünjisi, adaty awtoulag kompaniýalarynyň has köp üns bermegi;dördünjisi, täze energiýanyň eksporty 56,000 birlige ýetdi, bu ýokary derejäni saklamagy dowam etdirýär, bu hem geljekde içerki ulaglar üçin möhüm ösüş nokadydyr;

Hytaý awtoulag birleşigi: "Bazaryň geljekdäki ösüşine seresaplylyk we optimizm bilen seretmeli" -diýdi.Birinjiden, ýerli hökümet bazar durnukly islegini goldamak üçin ösüşi durnuklaşdyrmak bilen baglanyşykly syýasatlary işjeň durmuşa geçirer;ikinjiden, çip bilen üpjünçiligiň ýeterlik bolmazlygy meselesiniň ýeňilleşmegine garaşylýar;üçünji, bölekleýin “engerolagçy” awtoulag kompaniýalary 2022-nji ýylda gowy bazara garaşýarlar, bu hem birinji çärýekde önümçilikde we satuwda goldaw berer.Şeýle-de bolsa, amatsyz faktorlary äsgermezlik edip bolmaz.Çipleriň ýetmezçiligi birinji çärýekde henizem bar.Içerki epidemiýa senagat zynjyrynyň we üpjünçilik zynjyrynyň töwekgelçiligini hem ýokarlandyrdy.Söwda ulaglary üçin häzirki syýasat diwidendleri esasan gutardy.

habarlar2


Iş wagty: -20anwar-12-2023